Regulamin portalu CyberJob

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez CyberJob.pl jest akceptacja przez Użytkownika Polityki Prywatności oraz poniższego Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r.
 4. Wszystkie pojęcia użyte w Regulaminie, a uregulowane w Regulaminie mają znaczenie tam mu nadane.
 5. Osobą kontaktową ze strony Evention we wszelkich sprawach związanych z CyberJob jest Hubert Koźniewski, e-mail: hubert.kozniewski@evention.pl
 6. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu winien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

DEFINICJE

 1. Serwis / Portal internetowy - to serwis internetowy znajdujący się na domenie www.cyberjob.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy.
 2. CyberJob.pl lub Usługodawca - strona internetowa CyberJob, podmiot będący właścicielem serwisu - Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości).
 3. Użytkownik - to pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług świadczonych za pomocą serwisu. Osoba korzystająca z Serwisu która może przeglądać treści zamieszczone w Serwisie.
 4. Ankieta - wypełnienie i przesłanie jednej z ankiet znajdujących się pod poniższymi adresami www: https://www.surveymonkey.com/r/Cyberjob lub https://www.surveymonkey.com/r/thebestworkplaces
 5. Zgłoszenie - wypełnienie Ankiety oraz akceptacja warunków Regulaminu.
 6. Ogłoszenie, Wizytówka, Treści - ogłoszenie, informacja o firmie opublikowana przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie, przez Zgłoszenie w ramach Umowy z CyberJob.pl lub opublikowane przez CyberJob.pl na zlecenie Ogłoszeniodawcy.
 7. Ogłoszeniodawca - osoba prawna lub też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ustawa przyznaje zdolność prawną, ale również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest klientem CyberJob.pl i umieścił Ogłoszenie, Wizytówkę w Serwisie za pomocą Zgłoszenia przez Ankietę lub osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca status przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązujących przepisów, która jest klientem CyberJob.pl i umieścił Ogłoszenie, Wizytówkę w Serwisie za pomocą Zgłoszenia przez Ankietę. Platforma CyberJob skierowana jest do organizacji posiadających minimum 10 osobowy zespół cybersecurity w swojej strukturze.
 8. Strony - w rozumieniu łącznym - Użytkownik oraz Usługodawca.
 9. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy CyberJob.pl a Użytkownikiem lub/oraz Ogłoszeniodawcą.
 10. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Cyberjob.pl na rzecz Ogłoszeniodawcy oraz Użytkownika.
 11. Regulamin - niniejszy Regulamin, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wraz z Polityką prywatności.
 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 2.14.
 13. Polityka Cookies – polityka regulująca zasady i zakres stosowania plików Cookies i innych podobnych technologii przez Organizatora dostępna https://evention.pl/polityka-cookies-stron-internetowych-evention/
 14. Polityka Prywatności serwisu CyberJob – określa sposób przetwarzania danych, w tym przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności serwisu CyberJob dostępna jest pod tym adresem: https://evention.pl/polityka-prywatnosci-konferencji-evention/ oraz  https://cyberjob.pl/polityka-prywatnosci/
 15. Treści – wszelkie treści publikowane przez Ogłoszeniodawców w Serwisie, poprzez wypełnienie ankiety. W szczególności treści pisemne, informacje, elementy graficzne oraz multimedialne.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Dostęp do przeglądania Serwisu, w tym Ogłoszeń i Treści Ogłoszeniodawców jest darmowe i dostępne dla wszystkich Użytkowników
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu poprzez wyszukiwanie interesujących go Ogłoszeń/Wizytówek i Treści, które mogą prowadzić do skojarzenia go z potencjalnym Pracodawcą poprzez dane kontaktowe zawarte w Ogłoszeniu, Wizytówce lub narzędzie kontaktowe Pracodawcy.
 3. Serwis nie stanowi pośrednictwa pracy, lecz stanowi platformę, która może połączyć Ogłoszeniodawcę, Pracodawcę z Użytkownikami Serwisu.
 4. Ogłoszeniodawca zamieszczający Ogłoszenie, wizytówkę swojej organizacji w Serwisie przekazuje swoje materiały i dane poprzez wypełnienie i wysłanie Ankiety.
 5. CyberJob.pl nie ponosi odpowiedzialności za poprawność przesłanych informacji przez Ogłoszeniodawców. Evention przetwarza informację w roli pośrednika, jedynie w zakresie, który umożliwia zamieszczenie informacji na platformie.
 6. CyberJob.pl nie ponosi odpowiedzialności za Treści i Ogłoszenia zamieszczane przez Ogłoszeniodawców. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści podejmowane są przez Cyberjob.pl dopiero wraz z otrzymaniem zgłoszenia naruszenia.
 7. Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w Serwisie Treści. Ogłoszeniodawca gwarantuje, że Treści nie będą naruszać praw osób trzecich i zwalnia CyberJob.pl od odpowiedzialności w tym zakresie.
 8. Ogłoszeniodawca poprzez umieszczenie lub przekazywanie CyberJob.pl Treści, udziela CyberJob.pl niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, w tym za pomocą różnych kanałów komunikacji marketingowej.
 9.  Poprawne korzystanie przez Użytkownika z Serwisu CyberJob.pl jest możliwe poprzez spełnianie wymagań technicznych.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w ramach Serwisu:

 1. Do użytkowania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia (komputer, smartphone lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do Internetu (zalecane łącze co najmniej 512 kbps), oraz przeglądarki internetowej.
 2. Zalecane włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript;
 3. W celu korzystania z niektórych funkcji Serwisu niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu może się wiązać z następującymi zagrożeniami:
   1. ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki itp.);
   2. blokowanie dostępu do usług (mail bomb, DdoS);
   3. spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne).

5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu może się wiązać z następującymi zagrożeniami:

6. CyberJob.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i w zakresie wszystkich oferowanych funkcji w każdym czasie, jednakże zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcji w celu ich ulepszenia, dodania nowych funkcji lub przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji.

7. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Usług Serwisu, ponosi Użytkownik zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Evention, CyberJob.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, zarówno w stosunku do Ogłoszeniodawców oraz Użytkowników będących konsumentami wyłącznie, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług.
 2. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w obowiązującym brzmieniu. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie https://cyberjob.pl/regulamin

KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ OGŁOSZENIODAWCÓW

 1. Pracodawcy, potencjalni Ogłoszeniodawcy mogą zamieścić Ogłoszenie, Wizytówkę poprzez wypełnienie i wysłanie, jednej z ankiet znajdujących się pod poniższymi adresami www: https://www.surveymonkey.com/r/Cyberjob lub https://www.surveymonkey.com/r/thebestworkplaces
 2. Pracodawcy, potencjalni Ogłoszeniodawcy mogą zamieścić Ogłoszenie, Wizytówkę również poprzez wysłanie prośby z informacjami o organizacji, bezpośrednio na adres: hubert.kozniewski@evention.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie https://cyberjob.pl/o-nas/
 3. Wszelkiego rodzaju uwagi czy poprawki w Ogłoszeniach, Ogłoszeniodawcy mogą zgłosić mailowo na adres  hubert.kozniewski@evention.pl
 4. Pracodawcy, Ogłoszeniodawcy zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Serwisu Treści:
   1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   2. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub naruszających w jakikolwiek inny sposób obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje, w szczególności zawierających przemoc, pornografię, promocję narkotyków i innych nielegalnych substancji, nawołujących do popełniania przestępstw, czy promujących gry hazardowe,
   3. zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojans”, „keyllogers”, czy inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla Serwisu,
   4. powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM),
   5. innych o bezprawnym charakterze.
   6. CyberJob.pl usuwa z Serwisu Treści sprzeczne z prawem i Regulaminem zgodnie z obowiązującymi przepisami.5

PRAWA I OBOWIĄZKI OGŁOSZENIODAWCÓW

 1. Ogłoszeniodawca akceptuje, że CyberJob.pl może publikować w Serwisie informacje marketingowe dotyczące innych Usług świadczonych przez CyberJob.pl (Evention) lub jego partnerów. Evention uprawnione jest do usuwania nieaktualnych oraz do modyfikowania zamieszczonych Treści w celu polepszenia jakości Serwisu.
 2. Serwis oferuje Ogłoszeniodawcą następujące Usługi:
   1. zapewnienie miejsca w Serwisie w celu publikowania Treści, w tym Ofert Pracy,
   2. zapewnienie możliwości edycji opublikowanych Ogłoszeń, poprzez przesłanie uwag mailowych.
   3. zapewnienie narzędzi pozwalających na zamieszczenie Ogłoszeń, Wizytówek,
   4. możliwość promocji w mediach społecznościowych, w tym zwłaszcza na portalach Facebook, Twitter oraz LinkedIn,

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

 1. W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek Treści zamieszczone przez Pracodawców w Serwisie CyberJob.pl naruszają prawo, a to w szczególności prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich albo też sprzeczne są z Regulaminem, każdy Użytkownik może dokonać zgłoszenia tego faktu do Evention poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hubert.kozniewski@evention.pl
 2. Po otrzymaniu takiej wiadomości CyberJob.pl ocenia jej wiarygodność i podejmuje działania w postaci usunięcia bądź zablokowania dostępu do wskazanych w ust. 1 Treści, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. W przypadku określonym w ust.2, CyberJob.pl nie ponosi odpowiedzialności względem osób, których prawa zostały naruszone jak i względem Użytkowników, z tytułu niezgodnego z Regulaminem świadczenia Usług Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r.
 2. Regulamin może zostać zmieniony. O zmianach w Regulaminie każdy Ogłoszeniodawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przy wypełnieniu Ankiety. W wiadomości będzie znajdować się link do zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu.
 4. Akceptacja zmian w Regulaminie odbywa się poprzez kontynuowanie korzystania z Serwisu po wejściu w życie zmian Regulaminu - dotyczy to zarówno Ogłoszeniodawców jak i Użytkowników. Z zastrzeżeniem, że do Umów zawartych przed zmianami w Regulaminie, stosuje się nowe zmiany w Regulaminie.
 5. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu za pośrednictwem zakładki zamieszczonej w Serwisie w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w tym sporządzanie wydruków.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
NIP 525-25-64-839 | REGON 146871262
Tel. 22 535 30 33 | Fax 22 535 30 98

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.