Polityka Prywatności

Evention szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W jakim celu Evention przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe podane w obrębie Serwisu i podczas kontaktu z CyberJob.pl wykorzystywane są jedynie do świadczenia usług określonych w Regulaminie i zamówionych przez Użytkownika, Ogłoszeniodawcy lub Gościa, a także do kontaktu z Evention na życzenie Użytkownika, Ogłoszeniodawcy lub Gościa.

Kto ma dostęp do danych Użytkownika i Ogłoszeniodawcy?

Administratorem danych osobowych podawanych podczas rejestracji lub kontaktu przez formularz zamieszczony na stronie www.cyberjob.pl jest:

Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości).

Dane Użytkownika oraz Ogłoszeniodawcy a w szczególności: imię, nazwisko, wizerunek oraz dane określające branżę i funkcję (o ile zostały podane przez Użytkownika) są powszechnie dostępne również dla Użytkowników oraz Gości Serwisu, jeśli Użytkownik potwierdził w Serwisie udział w danym wydarzeniu.

Jakie dane osobowe zbiera CyberJob?

CyberJob zbiera następujące dane: wszelkiego rodzaju informacje, zawarte w Ankiecie - Zgłoszeniu przez Ogłoszeniodawcę. Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, logi w serwisie, miejscowość zamieszkania poprzez stronę internetową oraz zawarte na niej formularze kontaktowe. 

Dane osobowe Użytkownika zbierane i przetwarzane są na podstawie Regulaminu i w zakresie, podanym przez niego podczas tworzenia Konta, kontaktu przez formularze kontaktowe czy też przeglądania Serwisu.

Jakie są cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania Twoich danych osobowych przez Evention?

Marketing produktów i usług

W zależności od wyrażonych przez Ciebie dobrowolnych zgód, Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Evention. Wówczas sporadycznie będziemy kierować do Ciebie materiały promocyjne naszych najciekawszych wydarzeń na podane przez Ciebie adres mailowy lub numer telefonu. W celu wyselekcjonowania wydarzeń, które mogą leżeć w obszarze twoich zainteresowań, weźmiemy pod uwagę nasze wydarzenia, w których do tej pory brałeś udział oraz Twoje stanowisko i branżę, w której działasz zawodowo. Nie tworzymy i nie zapisujemy Twojego profilu ani nie wykorzystujemy danych z innych źródeł, a jedynie selekcjonujemy kierowane do Ciebie informacje marketingowe z uwzględnieniem przekazanych nam przez Ciebie informacji.

Organizowane przez nas (Evention) wydarzenia, mogą przewidywać dodatkowe rabaty w przypadku wyrażenia zgód marketingowych. Jednak zawsze wyrażenie zgody jest dobrowolne, a Ty masz wybór, czy chcesz otrzymywać od nas i naszych Partnerów informacje o ciekawych wydarzeniach, czy wolisz wybrać opcję pełnopłatną i móc skorzystać z naszej oferty na standardowych zasadach.

Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczy, że wyślesz odpowiednia informację na podany powyżej mailowy adres kontaktowy.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych przed jej cofnięciem. Oznacza to, że cofnięcie zgody jest skuteczne od daty jej otrzymania przez nas i wprowadzenia zmian w naszych bazach danych, lecz nie dotyczy przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody do momentu jej cofnięcia przez Ciebie. Cyklicznie staramy się również odświeżać otrzymane zgody

Księgowość i podatki

Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie podatków i rachunkowości. Wówczas podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są właściwe przepisy obowiązującego prawa. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do ich realizacji – w przypadku prawa podatkowego i rachunkowości jest to 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się Konferencja.

Korespondencja, wnioski, skargi

Twoje dane możemy również przetwarzać w celu udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania, wnioski, skargi, w tym wnioski o realizację praw RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Twojego oraz Evention. Po rozpatrzeniu Twojej sprawy jej dokumentacja będzie przetwarzana w celach archiwizacyjnych do celów związanych z ochroną lub dochodzeniem roszczeń, zgodnie z informacją zawarta poniżej.

Ochrona lub dochodzenie roszczeń

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu obrony lub dochodzenia przez nas roszczeń wobec Ciebie lub Nabywcy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ochronie naszych celów biznesowych i majątku spółki.

W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres przedawnienia roszczeń, który standardowo wynosi 3 lata, lecz może być przedłużony zgodnie z przepisami prawa w sytuacji, gdy zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie.

W przypadku wniosków o realizację praw RODO okres przedawnienia wynosi 5 lat zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie, Twoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

Ponadto, jeśli kontaktujesz się z nami, wymagamy podania przez Ciebie danych umożliwiających nam skuteczne załatwienie Twojej sprawy.

Podanie danych w ww. przypadkach jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konferencji lub załatwienia Twojej sprawy przez Evention.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Evention w zakresie przetwarzanych danych?

Umożliwiamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, cofnięcia zgody, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do prawa dostępu do danych: zawsze, gdy chcesz uzyskać informację o przetwarzaniu Twoich danych lub otrzymać ich kopię;
  • w odniesieniu do cofnięcia zgody: zawsze, gdy nie chcesz, aby Twoje dane były dalej przetwarzane w celu objętym zgodą. Nie musisz podawać przyczyny cofnięcia zgody. Cofnięcie będzie skuteczne od jej złożenia i zrealizowania przez nas, lecz nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed cofnięciem zgody;
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Evention są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Twoje dane są przekazywane przez Evention?

Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Może się jednak zdarzyć, że niektórzy Organizatorzy lub Partnerzy są podmiotami z siedzibą poza EOG. Evention współpracuje m.in. z podmiotami profesjonalnymi w obszarze technologicznym oraz bezpieczeństwa, których siedziba znajduje się w USA lub Izraelu. Jeśli wyrazisz zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych pozostałym Organizatorom i Partnerom, mogą one być udostępnione poza terytorium Unii Europejskiej / EOG oraz spoza EOG. Zawsze jednak udostępnienie to odbędzie się zgodnie z RODO, tj. po zawarciu odrębnej umowy o treści przyjętej przez Komisję Europejską (standardowe klauzule umowne), ewentualnie sporadycznie na innej, równorzędnej podstawie prawnej określonej w RODO i gwarantującej odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych również po ich udostępnieniu poza EOG.

Czy Spółka profiluje Twoje dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Ciebie dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie tworzony Twój profil osobowościowy. Jednak podstawowe informacje o branży, w której się specjalizujesz oraz o zajmowanym przez Ciebie stanowisku są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o tym, które Konferencje będą dla Ciebie najciekawsze i o których wyślemy Ci informację mailową lub telefoniczną.

Co w przypadku, gdy masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Evention?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, uwagi dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres: rodo@evention.pl. Zrobimy, co w naszej mocy, aby szybko i skutecznie udzielić Ci pełnej informacji i załatwić Twoją sprawę.

Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
NIP 525-25-64-839 | REGON 146871262
Tel. 22 535 30 33 | Fax 22 535 30 98

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.